top of page

Barns selvbilde

Begrepet selvbilde henspiller på det bildet vi har av oss selv. Juul og Jensen (2003) hevder altså at selvbildet er bygget opp av selvfølelse og selvtillit. Selvfølelsen er knyttet til hvem du er, mens selvtilliten er knyttet til det du gjør, samt til ytre faktorer (utseende, klær, hår osv.)

Selvfølelse styrkes av anerkjennelse

Selvtillit styrkes av ros


Det er langt enklere å rose folk enn å anerkjenne dem. Jeg tror at mange foreldre, men også voksne i barnehager, blir så opptatt av å rose at de glemmer at det viktigste for barnet er anerkjennelsen.**( Dette snakker vi om i flere av våre podcaster.)


Barn som opplever å bli rost for alt de gjør, blir ofte veldig styrt av det ytre. De er opptatt av at alt de gjør, skal roses av voksne, enten de spiser opp maten sin, kler på seg, tegner eller liknende. Voksne, i forbifarta, slenger ut av seg: «Åh, så flink du er», «Å, så fint du tegner, du er jammen flink.» "Å, så fin du var i dag!" Dette krever ingen nær relasjon, hvem som helst kan si disse ordene i forbifarta.


En voksen som er opptatt av å ivareta barnets selvfølelse, derimot, kan ikke slenge ut slike bemerkninger. For å bygge barnets selvfølelse, må du gå inn i relasjon med barnet og virkelig vise at du bryr deg om barnet. Du må vise likeverdighet i praksis.Pape, 2010

Anerkjennelse er avhengig av likeverd!
Selvfølelsen vokser altså ikke av ros, men av anerkjennelse. Det kreves relasjonskompetanse hos voksne for å kunne bidra til å bygge en solid selvfølelse.


Profesjonell relasjonskompetanse er et begrep som benyttes i relasjoner der den ene av to parter er profesjonell utøver av omsorg (Juul og Jensen, 2002, Aubert og Bakke, 2009).

Vi bruker «profesjonell» om all relasjonskompetanse som hører hjemme i en yrkesmessig kontekst. Det innebærer samhandling for å nå målene som er satt for virksomhetsområdet i tillegg til å etterleve yrkesetiske mål om å møte menneskets behov, fremme likeverd og respekt og bidra til at «den andre» får brukt sine ressurser på best mulig måte (Eide og Eide 2004). (Aubert og Bakke, 2009, side 21–22).

I barnehagen er det de voksnes ansvar å bruke sin relasjonskompetanse for å skape best mulige utviklingsbetingelser for alle barn. På denne måten kan vi støtte barna i deres utvikling av sosial kompetanse.


Her på Foredrekanalen finner du en rekke artikler som omhandler nettopp dette!


Comments


bottom of page