top of page

Barnehagebasert

kompetanseheving

Vi kan nå tilby dere en digital kompetansepakke

 

"Gode medarbeidere i barnehagen!" 

Pakken består av 6 filmer + oppgavesett med forslag til videre arbeid. Det er også mulig å kjøpe webinarer eller kurs for ytterligere fordypning.

Filmene kan brukes i arbeidet med å styrke barnehagemedarbeideres grunnleggende forståelse for barnehagens kjerneoppgaver. Vi ønsker også å styrke den enkelte ansattes forståelse av egen rolle og deres betydning for barnets trivsel og utvikling.

Vi har valgt ut 6 områder som vi mener er helt sentrale! Vi bygger bro mellom teori og praksis ved hjelp av praksisfortellinger.

Filmene kan også brukes som inspirasjon og utgangspunkt for refleksjon på personalmøter, som forberedelse til veiledning, samt faglig fordypning for enkeltpersoner og grupper.

 

Kari Pape og Lise Barsøe er ansvarlige for kompetansepakken. I samarbeid med Kommuneforlaget har vi også satt sammen en bokpakke og laget et forslag til litteratur som støtte til filmene.

Rettighet til bruk av filmene kan kjøpes for ett år av gangen!

Ønsker du et tilbud?

Nr 1  "Til barnets beste"

Den første filmen tar utgangspunkt i sentrale rammefaktorer: FNs barnekonvensjon, Barnehageloven og Rammeplanen, samt lokale føringer. Alt arbeid skal være til barnets beste, og barns forutsetninger, ønsker og behov skal alltid danne utgangspunkt for de valgene vi tar og de pedagogiske føringene som legges.

Lysbilde1.jpeg

Denne filmserien kommer snart!

Logg inn på denne siden for å se filmen og laste ned oppgavene som hører til.

Nr 2  "Å skape mening
sammen med barn!" 

Den andre filmen tar for seg barns læring og utvikling og den ansattes rolle og betydning i dette arbeidet. Mening - mestring og motivasjon er sentrale begrep som belyses med utgangspunkt i praksisfortellinger.

Lysbilde8.jpeg

Denne filmserien kommer snart!

Logg inn på denne siden for å se filmen og laste ned oppgavene som hører til.

Nr 3  "Hva er lek - hvorfor leker barn og hvorfor er leken så viktig?"

Den tredje filmen tar for seg lek. Vi ønsker at alle som arbeider i barnehage skal forstå hvorfor leken er barnehagens kjerneoppgave. Vi vil skape en større forståelse for hvorfor leken, barnets foretrukne læringsform, må prioriteres. Vi må sørge for at alle barn får oppleve gleden og mestringen knyttet til lek. Da må det skapes rom for lek, tid for lek og forståelse for lekens betydning for barns livsmestring.

Lysbilde12.jpeg

Denne filmserien kommer snart!

Logg inn på denne siden for å se filmen og laste ned oppgavene som hører til.

Nr 4  "De ansattes ansvar og oppgaver knyttet til lek"

I den fjerde filmen, bygger vi videre på temaet lek. Å være en del av det lekende fellesskapet er nødvendig for å utvikle en god psykisk helse. Vi snakker om de ansattes rolle og oppgaver knyttet til dette store temaet. Vi ønsker at alle som arbeider i barnehagen skal forstå hvor grunnleggende viktig det er for barn at de opplever seg selv som betydningsfulle for andre barn i lek. Vi ser på ulike praksiser som hemmer og fremmer barns mulighet til å oppleve glede og mestring i lek og samspill med andre barn.

Lysbilde17.jpeg

Denne filmserien kommer snart!

Logg inn på denne siden for å se filmen og laste ned oppgavene som hører til.

Nr 5  "Alle med i det
gode fellesskapet!" 

I den femte filmen har vi hovedfokus på tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte. Vi er opptatt av å formidle barns ulike forutsetninger for å lykkes i samspill med andre barn og vårt ansvar for å hjelpe barn som strever i sitt samspill med andre. Vi fokuserer ikke på spesialpedagogiske tiltak som krever ekstra bemanning, men på tiltak som kan iverksettes innenfor barnehagens rammer.

Lysbilde23.jpeg

Denne filmserien kommer snart!

Logg inn på denne siden for å se filmen og laste ned oppgavene som hører til.

Nr 6  "Samspill med barnas foreldre/foresatte"

I den sjette filmen har vi valgt å fokusere på samspillet mellom barnehagens medarbeidere og de foresatte. Vi er opptatt av å formidle at pedagoger og medarbeidere har ulikt ansvar og ulike oppgave knyttet til arbeidet med å møte barnas foreldre. Det er alles ansvar å bygge en trygg og god relasjon til dem, men det er pedagogenes ansvar å veilede i forhold til barns utvikling.

Lysbilde28.jpeg

Denne filmserien kommer snart!

Logg inn på denne siden for å se filmen og laste ned oppgavene som hører til.

bottom of page